Online program

Aktuálny čas:
10:29:53

Stránka sa bude automaticky obnovovať každé 3 minúty.

A je po zjazde, ďakujeme Vám za účasť a tešíme sa na stretnutie na niektorom z ďalších zjazdov.

Utorok 08.09.2015

14:20
-
15:10
PP1: Tkáč, Ján
APLIKÁCIA NANOMATERIÁLOV A IMOBILIZÁCIE KONTROLOVANEJ V NANOŠKÁLE PRI PRÍPRAVE ULTRACITLIVÝCH BIOSENZOROV A BIOPALIVOVÝCH ČLÁNKOV
15:10
-
15:15
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
15:15
-
15:25
Úvodné slová garantov k sekcii
15:25
-
18:00
Predseda sekcie:
Renáta Selešovská
15:25
-
15:50
1P01
Fojta, Miroslav
CHOVÁNÍ DNA OLIGONUKLEOTIDŮ TVOŘÍCÍCH G-KVADRUPLEXY NA ELEKTRICKY NABITÝCH POVRŠÍCH RTUŤOVÝCH A UHLÍKOVÝCH ELEKTROD
15:50
-
16:15
1P02
Vyskočil, Vlastimil
NEW APPROACHES IN THE DEVELOPMENT OF NOVEL ELECTROCHEMICAL (BIO)SENSORS
16:15
-
16:45
Občerstvenie
Hotel Bellevue
16:45
-
17:10
1P03
Svítková, Jana
VÝVOJ A APLIKÁCIA DNA BIOSENZORA ZALOŽENÉHO NA VYUŽITÍ BÓROM DOPOVANEJ DIAMANTOVEJ ELEKTRÓDY V OBLASTI FARMACEUTICKEJ ANALÝZY
17:10
-
17:35
1P04
Mizera, Jiří
GEOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF AUSTRALASIAN TEKTITES IN SEARCH OF THEIR SOURCE MATERIALS AND PARENT CRATER
17:35
-
18:00
1P05
Koktan, Jakub
HYBRIDNÍ MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE PRO KOMPLEXACE AROMATICKÝCH LÁTEK
18:00
-
20:00
Večera
Hotel Bellevue
19:00
-
21:00
Valné zhromaždenie SCHS
Hotel Bellevue
20:00
-
23:00
Postery a vínny večer
Hotel Bellevue

Streda 09.09.2015

09:00
-
09:50
PP3: Švorc, Ľubomír
VYUŽITIE NETRADIČNÝCH ELEKTRÓDOVÝCH MATERIÁLOV VO FARMACEUTICKEJ A KLINICKEJ ANALÝZE
09:50
-
09:55
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
09:55
-
12:00
Predseda sekcie:
Ľubomír Švorc
09:55
-
10:20
1P06
Šelešovská, Renáta
MĚDĚNÁ AMALGÁMOVÁ ELEKTRODA JAKO CITLIVÝ VOLTAMETRICKÝ SENZOR PRO STANOVENÍ CHEMOTERAPEUTICKÉHO LÉČIVA 5-FLUOROURACILU
10:20
-
10:45
1P07
Tomášková, Markéta
VOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ VYBRANÝCH ANTIOXIDANTŮ V ROPNÝCH PRODUKTECH
10:45
-
11:10
Občerstvenie
Hotel Bellevue
11:10
-
11:35
1P08
Sokol, Jozef
STANOVENIE BIOGENNÝCH AMÍNOV V POTRAVÍNACH
11:35
-
12:00
1P09
Mazúr, Milan
MONITORING OF GRAPE WINE PRODUCTION BY NMR SPECTROSCOPY
12:00
-
13:30
Obed
Hotel Bellevue
13:30
-
18:00
Výlety
18:00
-
20:00
Večera
Hotel Bellevue
20:00
-
23:00
Postery a pivný večer
Hotel Bellevue

Štvrtok 10.09.2015

09:00
-
09:50
PP5: Čársky, Jozef
200 ROKOV OD SMRTI A. RUPRECHTA
09:50
-
09:55
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
09:55
-
12:00
Predseda sekcie:
Nováková
09:55
-
10:20
1P10
Křenková, Karolína
IZOLACE MONONUKLEÁRNÍCH BUNĚK Z PERIFERNÍ KRVE A JEJICH DETEKCE PRŮTOKOVOU CYTOMETRIÍ U PACIENTŮ PO BARIATRICKÝCH OPERACÍCH
10:20
-
10:45
1P11
Kinart, Zdzisław
VISCOSITY COEFFICIENTS B of KCl, NaCl, NaI, NaBr, KNO3, LiNO3, AgNO3, NaClO4, NaBPh4, Bu4NI AND Et4NI IN RICH Of WATER BINARY MIXTURES CONTAINING PROPAN-1-OL AT 298.15 K
10:45
-
11:10
Občerstvenie
Hotel Bellevue
11:10
-
11:35
1P12
Chaloupková, Zuzana
STANOVENÍ PROSTATICKÉHO SPECIFICKÉHO MEMBRÁNOVÉHO ANTIGENU (PSMA) POMOCÍ KOMBINACE NANOKOMPOZITU FE3O4@AG A MAGNETICKY ASISTOVANÉ POVRCHOVĚ ZESÍLENÉ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE
11:35
-
12:00
1P13

12:00
-
12:25
1P14
Erdelyi, Branislav
M/CNTS KATALYZÁTORY PRE OPTIMALIZÁCIU PYROLÝZNEJ KONVERZIE METÁNU NA VODÍK
12:30
-
14:00
Obed
Hotel Bellevue
14:20
-
15:10
PP7: Moncoľ, Ján
100 ROKOV CHEMICKEJ KRYŠTALOGRAFIE A PERSPEKTÍVY
15:10
-
15:15
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
15:15
-
17:45
Predseda sekcie:
Vlastimil Vyskočil
15:15
-
15:40
1P15
Macko, Ján
INHIBÍCIA PROLIFERÁCIE BUNIEK NA NANOOBJEKTOVOM HYBRIDNOM SUBSTRÁTE
15:40
-
16:05
1P16
Trousil, Jiří
NANOFORMULACE RIFAMPICINU V LÉČBĚ MULTIREZISTENTNÍ TUBERKULÓZY: PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE
16:05
-
16:30
Občerstvenie
Hotel Bellevue
16:30
-
16:55
1P17
Zatloukalová, Martina
OXIDACE FLAVONOLIGNANŮ A JEJICH INTERAKCE S DNA A PROTEINY
16:55
-
17:20
1P18
Škantárová, Lenka
ELEKTROCHEMICKÁ MODIFIKÁCIA TLAČENÝCH UHLÍKOVÝCH ELEKTRÓD FUNKČNÝMI KOVOVÝMI NANOČASTICAMI
17:20
-
17:45
20:00
-
23:59
Slávnostný večierok s vyhodnotením posterovej súťaže
Hotel Bellevue

 

Online program - Sekcia 1
67zjazd.schems.sk/online