Informácie pre autorov

Abstrakt, poster aj prednáška môžu byť v jednom z troch jazykov: slovenčina, čeština, angličtina.

Abstrakt

Šablóna pre abstrakt. Rozsah abstraktu je maximálne 200 slov (vlastný text abstraktu, bez nadpisu, autorov, afiliacií). Prijímame abstrakty vo formáte Microsoft Office Word (*.doc, *.docx).

Poster

Rozmery: 1 000 mm výška x 800 mm šírka

Súťaž formou komentovaných posterov.

„IUPAC poster award“ – prvýkrát v histórii zjazdov slovenských a českých chemikov. Vrcholom hodnotenia Súťaže postrov na 67. zjazde budú „IUPAC poster award“, v počte maximálne dve ocenenia. Tieto ceny a podmienky ich udelenia boli na spoločný podnet Slovenského národného komitétu IUPAC a Slovenskej chemickej spoločnosti schválené príslušnými orgánmi IUPAC. Právo a zodpovednosť za výber ocenených delegovali centrálne orgány IUPAC na organizátorov 67. zjazdu, ktorí pre tento účel vytvoria Hodnotiacu komisiu pre súťaž postrov.

Prednáška

Formát MS Powerpoint

pozvaná prednáška 40 min. + 10 min. diskusia,
prednáška 20 min. + 5 min. diskusia.
Panelová diskusia ako záver zjazdu.

Abstrakt v časopise ChemZi 2015.
Publikácia v nasledujúcich číslach ChemZi.

Prezentovanie firiem

Na prezentáciu bude vytvorený priestor v obedňajších a večerných blokoch. Poplatok za prezentovanie firmy je 400 € na tri dni - utorok, streda a štvrtok t. j. 8.9. – 10.9. 2015.

Poplatok zahŕňa zabezpečenie výstavného stola, stoličky, elektrickej prípojky, registráciu pre jednu osobu a reklamu firmy v zjazdových materiáloch. V prípade záujmu je možné vytvoriť aj prezentáciu vo večernom bloku paralelne s posterovou sekciou. Prenájom prednáškovej miestnosti je 50 € na jednu prednášku. Ubytovanie a stravu si zástupcovia firiem zabezpečujú sami, v prípade záujmu je možnosť zabezpečenia organizátormi zjazdu. Poplatok za prezentovanie sa rieši individuálne kontaktom na e-mail zjazd.chemikov@gmail.com, kde budú s Vami dohodnuté konkrétne možnosti a podmienky prezentovania.